Geografia

powrót

“ Las w obiektywie – fascynacje
i rozczarowania”

Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży
Galeria zdjęć

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Las w obiektywie – fascynacje i rozczarowania” jest Zespół Szkół w Radzanowie, Wójt Gminy Radzanów i Nadleśnictwo Dwukoły.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży na obserwację krajobrazu, który nas otacza, zwrócenie uwagi na stanu lasów naszej gminy pod względem bioróżnorodności i potrzeba ochrony środowiska.

1.3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów I – III liceum. W Konkursie może brać udział każdy uczeń.

1.4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www. liceum.radzanow.edu.pl

1.5. Konkurs odbywa się od 01.10.2019 do 20.11.2019

1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

2. 1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę – wykonanie zdjęć przez uczniów o przeciwstawnym znaczeniu: dotyczącym fascynacji przyrodą w lesie i zdjęć przedstawiających rozczarowanie lasem.

2.2. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub smartfonem.

2.3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży.

2.4. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć podpisaną klauzulę (w załączniku): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

III. Terminarz

3.1. Termin oddania prac mija dnia 20.11.2019 r.

3.2. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

3.3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 23.11.2019. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 25.11.2019.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego www.liceum.radzanow.edu.pl

3.6. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w szkole 25.11.2019r

IV. Nagrody i wyróżnienia

4.1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.

4.2. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.4. niniejszego regulaminu.

Możliwość komentowania została wyłączona.